Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pracaunik.eu/магазин  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). 

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Kiryl Salata prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kiryl Salata z siedzibą w Warszawie (03-042), ul. Marywilska 60/49, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 9562267032, REGON: 383554894, zwana dalej Pracaunik.eu. 

3. Dane osobowe zbierane przez Pracaunik.eu za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

4. Pracaunik.eu dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

1. Pracaunik.eu zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami. 

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: 

a) adres e-mail; 

b) dane adresowe: 

a. kod pocztowy i miejscowość; 

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. 

c) imię i nazwisko; 

d) numer telefonu. 

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 

a) adres e-mail; 

b) dane adresowe: 

a. kod pocztowy i miejscowość; 

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. 

c) imię i nazwisko; 

d) numer telefonu. 

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: 

a) firmę Przedsiębiorcy; 

b) numer NIP. 

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane: 

a) adres e-mail; 

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu kontaktowego

d) datę urodzenia

e) obywatelstwo

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 11. Przekazanie danych osobowych do Pracaunik.eu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Pracaunika.eu przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Pracaunik.eu co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

a) Podmioty przetwarzające. Pracaunik.eu korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Pracaunik.eu. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;, partnerzy biznesowi 

b) Administratorzy. Pracaunik.eu korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są: 

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Pracaunik.eu tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Pracaunik.eu i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Pracaunik.eu tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym. 

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Pracaunik.eu będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. 

6. W przypadku skierowania żądania Pracaunik.eu udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP 

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Pracaunik.eu na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Pracaunik.eu produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 

2. Pracaunik.eu wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

3. Pracaunik.eu wykorzystuje cookies własne w celu: 

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Pracaunik.eu wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); 

b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA); 

c) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); 

d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

e) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 

a) przeglądarka Internet Explorer

b) przeglądarka Microsoft EDGE

c) przeglądarka Mozilla Firefox

d) przeglądarka Chrome

e) przeglądarka Safari

f) przeglądarka Opera

7. Pracaunik.eu może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Pracaunik.eu przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego. 

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Pracaunik.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Pracaunik.eu. 

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Pracaunik.eu e zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Pracaunik.eu może świadczyć jedynie za zgodą. 

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO. 

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Pracaunik.eu przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Pracaunik.eu, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. 

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. 

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Pracaunik.eu nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw. 

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. 

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Pracaunik.eu podlega; 

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Pracaunik.eu może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Pracaunik.eu. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Pracaunik.eu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO. 

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Pracaunik.eu nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Pracaunik.eu ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta. 

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. 

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: 

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. 

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności. 

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. 

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Pracaunik.eu spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Pracaunik.eu nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 

10. Klient ma prawo żądać od Pracaunik.eu przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności. 

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło 

1. Pracaunik.eu zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Pracaunik.eu stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. 

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Pracaunik.eu nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 

3. Pracaunik.eu nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Pracaunik.eu poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. 

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@pracaunik.eu 

3. Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 r. 

Политика конфиденциальности

1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает правила обработки персональных данных, полученных через интернет-магазин pracaunik.eu/магазин (далее: «Интернет-магазин»).

2. Владельцем Интернет-магазина и одновременно администратором данных является Кирил Салата, который ведет бизнес под именем Кирил Салата с зарегистрированным офисом в Варшаве (03-042), ул. Marywilska 60/49, внесена в Центральный регистр и информацию о хозяйственной деятельности, которую ведет министр предпринимательства и технологий, NIP: 9562267032, REGON: 383554894, далее именуемая Pracaunik.eu.

3, Персональные данные, собранные Pracaunik.eu через Интернет-магазин, обрабатываются в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении. такие данные и отменяющую Директиву 95/46 / EC (Общий регламент по защите данных), также называемую GDPR.

4. Pracaunik.eu уделяет особое внимание соблюдению конфиденциальности клиентов, посещающих Интернет-магазин.

§ 1 Тип обрабатываемых данных, цели и правовое основание

1. Pracaunik.eu собирает информацию о физических лицах, осуществляющих юридические операции, не связанные напрямую с их деятельностью, физических лицах, ведущих бизнес или профессиональную деятельность от своего имени, и физических лицах, представляющих юридические лица или организационные единицы, не являющиеся юридическими лицами, которым закон предоставляет правоспособность, именуемых в дальнейшем включая клиентов.

2. Персональные данные клиентов собираются в случае:

а) регистрация учетной записи в Интернет-магазине для создания индивидуальной учетной записи и управления этой учетной записью. Правовое основание: необходимость выполнения договора на оказание услуг по счету (статья 6 (1) (b) GDPR);

б) размещение заказа в Интернет-магазине с целью исполнения договора купли-продажи. Правовое основание: необходимость выполнения договора купли-продажи (статья 6 (1) (b) GDPR);

c) подписка на информационный бюллетень (информационный бюллетень) для выполнения договора, предметом которого является услуга, предоставляемая в электронном виде. Правовая основа – согласие субъекта данных на выполнение договора о предоставлении услуги информационного бюллетеня (статья 6 (1) (а) GDPR);

d) с помощью службы контактной формы в Интернет-магазине для выполнения договора, заключенного в электронном виде. Правовое основание: необходимость выполнения договора на предоставление услуги контактной формы (статья 6 (1) (b) GDPR).

3. При регистрации учетной записи в Интернет-магазине Заказчик предоставляет:
а) адрес электронной почты;
b) адресные данные:
а. почтовый индекс и город;
c) улица с номером дома / квартиры.
в) имя и фамилия;
d) номер телефона.

4. При регистрации учетной записи в Интернет-магазине Заказчик самостоятельно устанавливает индивидуальный пароль для доступа к своей учетной записи. Заказчик может изменить пароль позже на условиях, описанных в §5.

5. При оформлении заказа в Интернет-магазине Заказчик предоставляет следующие данные:
а) адрес электронной почты;
b) адресные данные:
а. почтовый индекс и город;
c) улица с номером дома / квартиры.
в) имя и фамилия;
d) номер телефона.

6. В случае предпринимателей вышеуказанный объем данных дополнительно расширяется за счет:
а) компания Предпринимателя;
b) идентификационный налоговый номер.

7. В случае использования услуги контактной формы Заказчик предоставляет следующие данные:
а) адрес электронной почты;
b) имя и фамилия;
c) номер контактного телефона
d) дата рождения
e) национальность

8. При использовании Веб-сайта Магазина может быть загружена дополнительная информация, в частности: IP-адрес, присвоенный компьютеру Клиента, или внешний IP-адрес интернет-провайдера, доменное имя, тип браузера, время доступа, тип операционной системы.

9. Навигационные данные также могут быть получены от клиентов, включая информацию о ссылках и ссылках, по которым они решают щелкнуть, или других действиях, предпринятых в Интернет-магазине. Правовая основа – законный интерес (статья 6 (1) (f) GDPR), заключающийся в облегчении использования услуг, предоставляемых в электронном виде, и улучшении их функциональности.

10. Для определения, расследования и обеспечения соблюдения требований некоторые личные данные, предоставленные Клиентом, могут обрабатываться в рамках использования функциональных возможностей Интернет-магазина, такие как: имя, фамилия, данные об использовании услуг, если претензии вытекают из того, как Клиент использует услуги, другие данные, необходимые для подтверждения существования претензии, включая размер понесенного ущерба. Правовая основа – законный интерес (статья 6 (1) (f) GDPR), заключающийся в предъявлении претензий, предъявлении исков и обеспечении их исполнения, а также в защите от исков в ходе разбирательств в судах и других государственных органах. 11.Передача личных данных на Pracaunik.eu является добровольной, в связи с заключенными договорами купли-продажи или предоставлением услуг через веб-сайт Магазина, с оговоркой, однако, что непредоставление данных, указанных в формах в процессе регистрации, препятствует регистрации и созданию учетной записи клиента, а в случае размещения заказа без регистрации Учетной записи Клиента это предотвратит отправку и выполнение заказа Клиента.

§ 2 Кому передаются данные или кому доверяют и как долго они хранятся

1. Персональные данные Клиента предоставляются поставщикам услуг, которые используются Pracaunika.eu при работе Интернет-магазина. Поставщики услуг, которым передаются персональные данные, в зависимости от договорных отношений и обстоятельств, или подчиняются инструкциям Pracaunik.eu в отношении целей и методов обработки данных (обработчики) или самостоятельно определяют цели и методы их обработки (администраторы).
а) Процессоры. Pracaunik.eu использует поставщиков, которые обрабатывают личные данные только по запросу Pracaunik.eu. Они включают, среди прочего провайдеры, предоставляющие услуги хостинга, бухгалтерские услуги, предоставляющие маркетинговые системы, системы для анализа трафика в Интернет-магазине, системы для анализа эффективности маркетинговых кампаний; деловые партнеры
b) Администраторы. Pracaunik.eu использует поставщиков, которые действуют не только в соответствии с инструкциями, а сами устанавливают цели и методы использования личных данных клиентов. Они предоставляют электронные платежи и банковские услуги.

2. Расположение. Поставщики услуг находятся в Польше и других странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

3. Персональные данные клиентов хранятся:
a) Если основанием для обработки персональных данных является согласие, персональные данные Клиента обрабатываются Pracaunik.eu до тех пор, пока согласие не будет отозвано, и после отзыва согласия в течение периода времени, соответствующего периоду ограничения требований, которые могут быть поданы Pracaunik.eu, и что могут быть настроены против него. Если иное не предусмотрено специальным положением, срок давности составляет шесть лет, а для требований о выплате периодических пособий и требований, связанных с ведением бизнеса, – три года.
b) Если основанием для обработки данных является выполнение договора, то персональные данные Клиента обрабатываются Pracaunik.eu до тех пор, пока это необходимо для выполнения договора, а после этого времени в течение периода, соответствующего периоду исковой давности. Если иное не предусмотрено специальным положением, срок давности составляет шесть лет, а для требований о выплате периодических пособий и требований, связанных с ведением бизнеса, – три года.

4. Данные навигации могут использоваться для улучшения обслуживания клиентов, анализа статистических данных и адаптации Интернет-магазина к предпочтениям Заказчика, а также для управления Интернет-магазином.

5. В случае, если Клиент подписывается на информационный бюллетень (Newsletter), Pracaunik.eu будет отправлять электронные сообщения на его адрес электронной почты, содержащие коммерческую информацию об акциях и новых продуктах, доступных в Интернет-магазине.

6. В случае запроса Pracaunik.eu предоставляет персональные данные уполномоченным государственным органам, в частности, организационным подразделениям прокуратуры, полиции, президенту Управления по защите персональных данных, президенту Управления по конкуренции и защите прав потребителей или президенту Управления электронных коммуникаций.

§ 3 Механизм файлов cookie, IP-адрес

1. Интернет-магазин использует небольшие файлы, называемые файлами cookie. Они сохраняются Pracaunik.eu на конечном устройстве человека, посещающего Интернет-магазин, если это позволяет веб-браузер. Файл cookie обычно содержит имя домена, из которого он исходит, его «срок действия» и индивидуальный, случайно выбранный номер, идентифицирующий этот файл. Информация, собранная с использованием этого типа файлов, помогает адаптировать продукты, предлагаемые Pracaunik.eu, к индивидуальным предпочтениям и реальным потребностям посетителей Магазина Также они позволяют вести общую статистику посещений представленных товаров в Интернет-магазине.

2. Pracaunik.eu использует два типа файлов cookie:
а) Сеансовые файлы cookie: после завершения сеанса браузера или выключения компьютера сохраненная информация удаляется из памяти устройства. Механизм сессионных файлов cookie не позволяет собирать какие-либо личные данные или любую конфиденциальную информацию с компьютеров клиентов.
b) Постоянные файлы cookie: они хранятся в памяти конечного устройства Заказчика и остаются там до тех пор, пока они не будут удалены или срок их действия не истечет. Механизм постоянных файлов cookie не позволяет собирать какие-либо личные данные или любую конфиденциальную информацию с компьютеров клиентов.

3. Pracaunik.eu использует собственные файлы cookie в следующих целях:
а) аутентификация Клиента в Интернет-магазине и обеспечение сеанса Клиента в Интернет-магазине (после входа в систему), благодаря чему Заказчику не нужно повторно вводить логин и пароль на каждой подстранице Интернет-магазина;
b) анализ и исследования, а также аудит аудитории, в частности для создания анонимной статистики, которая помогает понять, как клиенты используют веб-сайт магазина, что позволяет улучшить его структуру и контент.

4. Pracaunik.eu использует внешние файлы cookie, чтобы:
а) популяризация Интернет-магазина с помощью сайта социальной сети facebook.com (внешний администратор файлов cookie: Facebook Inc. в США или Facebook Ireland в Ирландии);
b) популяризация Интернет-магазина с помощью социальной сети pinterest.com (внешний администратор файлов cookie: Pinterest, Inc., США);
c) популяризация Магазина с помощью службы социальной сети Instagram (внешний администратор файлов cookie: Facebook Inc. в США или Facebook Ireland в Ирландии);
d) сбор общих и анонимных статических данных с помощью аналитических инструментов Google Analytics (внешний администратор файлов cookie: Google Inc., базирующаяся в США);
e) представление рекламы, адаптированной к предпочтениям Клиента, с использованием инструмента онлайн-рекламы Google AdSense (внешний администратор файлов cookie: Google Inc., США);

5. Механизм cookie безопасен для компьютеров Покупателей Интернет-магазина. В частности, вирусы или другое нежелательное программное обеспечение или вредоносное программное обеспечение не могут таким образом проникнуть на компьютеры клиентов. Однако в своих браузерах клиенты могут ограничить или отключить доступ файлов cookie к компьютерам. Если вы воспользуетесь этой опцией, использование Интернет-магазина будет возможно, за исключением функций, которые по своей природе требуют файлов cookie.

6. Ниже мы представляем, как вы можете изменить настройки популярных веб-браузеров при использовании файлов cookie:
а) браузер Internet Explorer;
b) браузер Microsoft EDGE;
c) браузер Mozilla Firefox;
d) браузер Chrome;
e) браузер Safari;
f) Браузер Opera.

7.Pracaunik.eu может собирать IP-адреса клиентов. IP-адрес – это номер, присвоенный компьютеру посетителя Интернет-магазина поставщиком Интернет-услуг. IP-номер позволяет получить доступ в Интернет. В большинстве случаев он назначается компьютеру динамически, т. Е. Изменяется каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету. IP-адрес используется Pracaunik.eu для диагностики технических проблем с сервером, создания статистических анализов (например, определения регионов, из которых мы регистрируем наибольшее количество посещений), в качестве информации, полезной при администрировании и улучшении Интернет-магазина, а также в целях безопасности и возможного выявления обременительных сервер, нежелательные автоматические программы для просмотра содержимого Интернет-магазина.

8. Интернет-магазин содержит ссылки и ссылки на другие веб-сайты. Pracaunik.eu не несет ответственности за применимые к ним правила защиты конфиденциальности.

§ 4 Права субъектов данных

1. Право на отзыв согласия – правовое основание: ст. 7 сек. 3 GDPR.
а) Клиент имеет право отозвать любое согласие, данное Pracaunik.eu.
b) Отзыв согласия вступает в силу с момента отзыва согласия.
c) Отзыв согласия не влияет на обработку, выполняемую Pracaunik.eu в соответствии с законом до его отзыва.
d) Отзыв согласия не влечет за собой каких-либо негативных последствий для Клиента, но может помешать дальнейшему использованию услуг или функций, которые в соответствии с законом, Pracaunik.eu может быть предоставлен только с согласия.

2. Право возражать против обработки данных – правовое основание: ст. 21 GDPR.
а) Клиент имеет право в любое время – по причинам, связанным с его конкретной ситуацией – возражать против обработки его личных данных, включая профилирование, если Pracaunik.eu обрабатывает его данные на основании законного интереса, например, маркетинг продуктов и услуг Pracaunik. .eu, ведение статистики использования отдельных функций Интернет-магазина и облегчение использования Интернет-магазина, а также опрос удовлетворенности.
b) Отказ в форме электронного письма от получения маркетинговых сообщений о продуктах или услугах будет означать возражение Клиента против обработки его личных данных, включая профилирование для этих целей.
c) Если возражение Клиента окажется обоснованным и у Pracaunik.eu нет другой правовой основы для обработки персональных данных, персональные данные Клиента будут удалены, против чего Клиент возражал.

3. Право на удаление данных («право на забвение») – правовое основание: ст. 17 GDPR.
а) Клиент имеет право потребовать удаления всех или некоторых личных данных.
b) Клиент имеет право потребовать удаления личных данных, если:
а. личные данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны или обработаны;
b. отозвал конкретное согласие на обработку персональных данных на основании его согласия;
c. он возражал против использования своих данных в маркетинговых целях;
d. персональные данные обрабатываются незаконно;
e. личные данные должны быть удалены в соответствии с юридическим обязательством, предусмотренным законодательством Союза или законодательством государства-члена, которому подчиняется Pracaunik.eu;
f. личные данные были собраны в связи с предложением услуг информационного общества.
c) Несмотря на запрос на удаление личных данных в связи с возражением или отзывом согласия, Pracaunik.eu может сохранить определенные личные данные в той мере, в какой обработка необходима для установления, утверждения или защиты претензий, а также для выполнения юридического обязательства, требующего обработка в соответствии с законодательством Союза или государства-члена, которому подчиняется Pracaunik.eu. Это, в частности, относится к личным данным, включая: имя, фамилию, адрес электронной почты, которые хранятся для целей рассмотрения жалоб и претензий, связанных с использованием услуг Pracaunik.eu, или, дополнительно, адрес проживания / почтовый адрес, номер заказа, который данные хранятся для рассмотрения жалоб и претензий, связанных с заключенными договорами купли-продажи или предоставлением услуг.

4. Право ограничить обработку данных – правовое основание: ст. 18 GDPR.
а) Заказчик имеет право потребовать ограничения обработки его персональных данных. Отправка запроса до его рассмотрения предотвращает использование определенных функций или услуг, использование которых будет включать обработку данных, охватываемых запросом. Pracaunik.eu также не отправляет никаких сообщений, в том числе маркетинговых.
b) Заказчик имеет право потребовать ограничения использования личных данных в следующих случаях:
а. если он сомневается в правильности своих личных данных – тогда Pracaunik.eu ограничивает их использование на время, необходимое для проверки правильности данных, но не более чем на 7 дней;
b. если обработка данных является незаконной, и вместо удаления данных Клиент запрашивает ограничение на их использование;
c. когда личные данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны или использованы, но они необходимы Клиенту для обоснования, утверждения или защиты претензий;
d. когда он возражает против использования своих данных – тогда ограничение имеет место на время, необходимое для рассмотрения того, перевешивает ли – в связи с особой ситуацией – защита интересов, прав и свобод клиента интересы, которые Администратор выполняет при обработке персональных данных клиента.

5. Право на доступ к данным – правовое основание: ст. 15 GDPR.
а) Клиент имеет право получить подтверждение от Администратора, обрабатывает ли он персональные данные, и в этом случае Клиент имеет право:
а. получить доступ к вашим личным данным;
b. получить информацию о целях обработки, категориях обрабатываемых персональных данных, получателях или категориях получателей этих данных, планируемом периоде хранения данных Клиента или критериях определения этого периода (когда невозможно указать планируемый период обработки данных), о правах Клиента в соответствии с GDPR и право подать жалобу в надзорный орган относительно источника этих данных, автоматического принятия решений, включая профилирование, и мер безопасности, применяемых в связи с передачей этих данных за пределы Европейского Союза;
c. получить копию ваших личных данных.

6. Право на исправление данных – правовое основание: ст. 16 GDPR.
а) Клиент имеет право потребовать от Администратора немедленно исправить его неверные персональные данные. Принимая во внимание цели обработки, субъект данных имеет право запросить дополнение неполных личных данных, в том числе путем подачи дополнительного заявления, отправив запрос на адрес электронной почты в соответствии с §6 Политики конфиденциальности.

7. Право на переносимость данных – правовое основание: ст. 20 GDPR.
а) Клиент имеет право получить свои персональные данные, которые он предоставил Администратору, а затем отправить их другому администратору персональных данных по своему выбору. Клиент также имеет право потребовать, чтобы персональные данные были отправлены Администратором непосредственно такому администратору, если это технически возможно. В этом случае Администратор отправляет персональные данные Клиента в виде файла csv, который является широко используемым машиночитаемым форматом, который позволяет отправлять полученные данные другому администратору персональных данных.

8. Если Клиент имеет право, вытекающее из вышеуказанных прав, Pracaunik.eu выполняет запрос или отказывается выполнить его немедленно, но не позднее, чем в течение одного месяца после его получения. Однако, если – из-за сложности запроса или количества запросов – Pracaunik.eu не сможет удовлетворить запрос в течение месяца, он выполнит его в течение следующих двух месяцев, проинформировав Клиента в течение одного месяца с момента получения запроса – о предполагаемом продлении срока и его причинах.

9. Заказчик может подавать Администратору жалобы, запросы и запросы относительно обработки его персональных данных и осуществления своих прав.

10. Заказчик имеет право запросить у Pracaunik.eu копии стандартных договорных положений, направив запрос в порядке, указанном в §6 Политики конфиденциальности.

11. Клиент имеет право подать жалобу президенту Управления по защите личных данных о нарушении его прав на защиту личных данных или других прав, предоставленных в соответствии с GDPR.

§ 5 Управление безопасностью – пароль

1. Pracaunik.eu предоставляет клиентам безопасное и зашифрованное соединение при отправке личных данных и при входе в Учетную запись клиента на веб-сайте. Pracaunik.eu использует сертификат SSL, выпущенный одной из ведущих мировых компаний в области безопасности и шифрования данных, отправляемых через Интернет.

2. Если Клиент, у которого есть учетная запись в Интернет-магазине, каким-либо образом потерял пароль доступа, Интернет-магазин позволяет вам сгенерировать новый пароль. Pracaunik.eu не отправляет напоминания о пароле. Пароль хранится в зашифрованном виде таким образом, чтобы его нельзя было прочитать. Чтобы сгенерировать новый пароль, укажите свой адрес электронной почты в форме, доступной по ссылке «Забыли пароль», расположенной рядом с формой входа в учетную запись в Интернет-магазине. На адрес электронной почты, указанный при регистрации или сохраненный при последнем изменении профиля учетной записи, Клиент получит электронное письмо, содержащее перенаправление на специальную форму, доступную на веб-сайте Магазина, где Клиент сможет установить новый пароль.

3. Pracaunik.eu никогда не отправляет никакой корреспонденции, включая электронную корреспонденцию, с запросом данных для входа в систему, в частности пароля доступа к учетной записи Клиента.


§ 6 Изменения в Политике конфиденциальности

1. Политика конфиденциальности может быть изменена, о чем Pracaunik.eu проинформирует клиентов за 7 дней.

2. Все вопросы, касающиеся Политики конфиденциальности, отправляйте по следующему адресу: sklep@pracaunik.eu

3. Дата последнего изменения: 10.07.2020.