Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Kiryla Salate prowadzącego działalność gospodarczą w Warszawie, NIP 9562267032, REGON 383554894, e-mail: kontakt@pracaunik.eu, będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego www.pracaunik.eu/магазин oraz określa zasady i warunki świadczenia pracaunik.eu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

8. Sprzedawca – oznacza Kiryla Salate prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kiryl Salata z siedzibą w Warszawie (03-042) NIP: 9562267032, REGON: 383554894, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: sklep@pracaunik.eu, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie pracaunik.eu/магазин

10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 

11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 

12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

14. Usługa – oznacza wszystkie usługi świadczone przez Pracaunik.eu zakupione za pośrednictwem pracaunik.eu/магазин, które są realizowane telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów/usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. 

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

5. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu. 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zamówienia 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Usługę, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru/Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem/Usługą prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 

4. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży. 

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru/Usługi oraz jego ilość, spośród Towarów/Usług prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe. 

6. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §3 ust. 5, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej:

a) w przypadku zakupu Towaru – podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. 

b) w przypadku zakupu Usługi – podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Usług oraz możliwe formy płatności, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności. 

7. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, w wiadomości elektronicznej zawierającej ostateczne zamówienie Klienta, o którym mowa w §3 ust. 6, Klient wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie mu Treści cyfrowych przez Sprzedawcę.

 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 

10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze/Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary/Usługi: 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta); 

c) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

d) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Fondy, obsługiwany przez firmę Fondy LTD. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i zagranicę. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. 

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu. 

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. 

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. 

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@pracaunik.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Usługi nieodpłatne 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 

§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży) 

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10 Regulaminu.

6. Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 r. 

Регламент интернет-магазина

Настоящие Правила определяют общие условия, правила и метод продаж, проводимых Kiryla Salate, ведущим бизнес в Варшаве, NIP 9562267032, REGON 383554894, электронная почта: kontakt@pracaunik.eu, который также является владельцем Интернет-магазина www.pracaunik.eu/магазин, и указывает условия предоставления бесплатных услуг pracaunik.eu в электронном виде.

§ 1 Определения

1. Рабочие дни – это дни недели с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников.

2. Доставка – означает фактический акт доставки Продавцом Покупателю через Поставщика Товаров, указанных в заказе.

3.Поставщик – означает курьерскую компанию, с которой Продавец сотрудничает по доставке Товаров.

4. Клиент – означает организацию, для которой могут быть предоставлены электронные услуги в соответствии с Правилами и положениями законодательства или с которой может быть заключен Договор купли-продажи.

5. Потребитель – физическое лицо, совершающее юридическую сделку с предпринимателем, не имеющую прямого отношения к его бизнесу или профессиональной деятельности.

6. Предприниматель – означает физическое лицо, юридическое лицо или организационную единицу, не являющуюся юридическим лицом, которому закон наделяет правоспособность, осуществляющее предпринимательскую или профессиональную деятельность от своего имени и совершающее юридическую сделку, непосредственно связанную с его бизнесом или профессиональной деятельностью.

7. Правила – означает настоящие правила.

8. Продавец – означает Кирилла Салате, ведущая бизнес под именем Кирил Салата с зарегистрированным офисом в Варшаве (03-042) NIP: 9562267032, REGON: 383554894, внесенный в Центральный регистр и информацию об экономической деятельности, проводимую министром предпринимательства и технологий; электронная почта: sklep@pracaunik.eu, которая также является владельцем Интернет-магазина.

9. Веб-сайт магазина – означает веб-сайты, на которых Продавец управляет Интернет-магазином, работающим в домене pracaunik.eu/магазин.

10. Товар – означает товар, представленный Продавцом через Веб-сайт Магазина, который может быть предметом Договора купли-продажи.

11. Цифровой контент – данные, производимые и предоставляемые в цифровой форме.

12. Надежный носитель – означает материал или инструмент, позволяющий Покупателю или Продавцу хранить информацию, адресованную ему лично, таким образом, чтобы обеспечить доступ к информации в будущем в течение периода, соответствующего целям, для которых эта информация используется, и который позволяет восстановить сохраненную информацию без изменений.

13. Договор купли-продажи – означает договор купли-продажи, заключенный дистанционно на условиях, установленных Регламентом, между Покупателем и Продавцом.

14. Услуга – означает все услуги, предоставляемые Pracaunik.eu, приобретенные через pracaunik.eu/магазин, которые предоставляются по телефону или в электронном виде.

§ 2 Общие положения и использование Интернет-магазина

1. Все права на Интернет-магазин, включая авторские права, права интеллектуальной собственности на его имя, его интернет-домен, веб-сайт Магазина, а также на шаблоны, формы, логотипы, размещенные на Веб-сайте Магазина (за исключением логотипов и фотографий, представленных на Веб-сайт Магазина для презентации товаров / услуг, авторские права на которые принадлежат третьим лицам) принадлежат Продавцу, и их использование может происходить только в порядке, указанном и в соответствии с Правилами, и с согласия Продавца, выраженного в письменной форме.

2. Продавец приложит все усилия для обеспечения возможности использования Интернет-магазина для пользователей Интернета с использованием всех популярных веб-браузеров, операционных систем, типов устройств и типов подключений к Интернету. Минимальные технические требования, позволяющие использовать веб-сайт Магазина, – это наличие веб-браузера не ниже Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 или Safari 5 или новее, с включенным Javascript, приемом файлов cookie и подключением к Интернету. пропускная способность не менее 256 кбит / с. Веб-сайт Магазина оптимизирован для минимального разрешения экрана 1024×768 пикселей.

3. Продавец использует механизм «куки-файлов», которые сохраняются сервером Продавца на жестком диске конечного устройства Покупателя, когда Покупатели используют Веб-сайт Магазина. Использование файлов cookie направлено на правильную работу Веб-сайта Магазина на конечных устройствах Покупателя. Этот механизм не разрушает конечное устройство Заказчика и не изменяет конфигурацию конечных устройств Заказчика или программного обеспечения, установленного на этих устройствах. Каждый клиент может отключить механизм «cookie» в веб-браузере своего конечного устройства. Продавец указывает, что отключение файлов cookie может, однако, вызвать трудности или помешать использованию веб-сайта Магазина.

4. Чтобы разместить заказ в Интернет-магазине через веб-сайт Магазина или по электронной почте, а также для использования услуг, доступных на веб-сайтах Магазина, Клиенту необходимо иметь активную учетную запись электронной почты.

5. Для использования Цифрового контента, предоставляемого Продавцом, Покупатель должен иметь оборудование, которое соответствует требованиям, каждый раз указываемым на Сайте Магазина. 6. Клиенту запрещается предоставлять незаконный контент, а Клиенту использовать Интернет-магазин, веб-сайт Магазина или бесплатные услуги, предоставляемые Продавцом, в нарушение закона, приличия или нарушающих личные права третьих лиц.

6. Продавец заявляет, что общедоступный характер Интернета и использование услуг, предоставляемых в электронном виде, может включать риск получения и изменения данных клиента неуполномоченными лицами, поэтому покупатели должны использовать соответствующие технические меры для минимизации вышеупомянутых рисков. В частности, используйте антивирусные программы и программы, защищающие личность пользователей Интернета.

7. Запрещается использовать ресурсы и функции Интернет-магазина для ведения бизнеса Клиентом, который нарушает интересы Продавца, т.е. рекламная деятельность другого предпринимателя или продукта; деятельность, заключающаяся в размещении контента, не связанного с деятельностью Продавца; деятельность, заключающаяся в размещении ложного или вводящего в заблуждение контента.

§ 3 Заказы

1. Информация, содержащаяся на Сайте Магазина, не является предложением Продавца по смыслу Гражданского кодекса, а всего лишь приглашением для клиентов подать предложения для заключения Договора купли-продажи.

2. Клиент может размещать заказы в Интернет-магазине через веб-сайт Магазина или по электронной почте 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

3. Покупатель, размещающий заказ через Веб-сайт Магазина, завершает заказ, выбирая интересующий его Товар или Услугу. Добавление Товара / Услуги к заказу осуществляется путем выбора команды ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ для данного Товара / Услуги, представленных на Веб-сайте Магазина. После завершения всего заказа и указания в «КОРЗИНЕ» способа доставки и способа оплаты, Покупатель размещает заказ, отправив Продавцу форму заказа, нажав кнопку «Заказать и оплатить» на Сайте Магазина. Каждый раз перед отправкой заказа Продавцу Клиент информируется об общей стоимости выбранных Товаров и Доставки, а также обо всех дополнительных расходах, которые он обязан понести в связи с Договором купли-продажи.

4. В случае, если предметом Договора купли-продажи является Цифровой контент, Заказчик, перед отправкой заказа, установив соответствующий флажок в форме заказа, может дать согласие на доставку ему Цифрового контента до истечения крайнего срока для выхода из Договора купли-продажи.

5. Покупатель, размещающий заказ по электронной почте, отправляет его на адрес электронной почты, указанный Продавцом на Сайте Магазина. В сообщении, отправляемом Продавцу, Покупатель, в частности, должен указать: наименование Товара / Услуги и его количество среди Товаров / Услуг, представленных на Сайте Магазина, и их контактные данные.

6. После получения сообщения, указанного в §3 сек. 5, Продавец отправляет Покупателю ответное сообщение по электронной почте:


а) в случае покупки Товаров – путем предоставления их регистрационных данных, цены выбранных Товаров и возможных способов оплаты и способа доставки вместе с их стоимостью, а также информации обо всех дополнительных платежах, которые Покупатель должен будет заплатить в соответствии с Договором купли-продажи. В сообщении также содержится информация для Покупателя о том, что заключение Договора купли-продажи по электронной почте влечет за собой обязательство оплатить заказанный Товар. На основании информации, предоставленной Продавцом, Покупатель может разместить заказ, отправив Продавцу электронное письмо с указанием выбранной формы оплаты и способа доставки.


б) в случае приобретения Услуги – предоставив свои регистрационные данные, цену выбранных Услуг и возможные способы оплаты, а также информацию обо всех дополнительных платежах, которые Заказчик должен будет понести в соответствии с Договором купли-продажи. Сообщение также информирует Клиента о том, что заключение Договора купли-продажи по электронной почте влечет за собой обязательство оплатить заказанную Услугу. На основании информации, предоставленной Продавцом, Клиент может разместить заказ, отправив Продавцу электронное письмо с указанием выбранной формы оплаты.

7. В случае, если предметом Договора купли-продажи является Цифровой контент, в электронном сообщении, содержащем окончательный заказ Клиента, упомянутый в §3 п. 6, Заказчик прямо соглашается на отправку Продавцом Цифрового контента.

8. Размещая заказ, Покупатель направляет Продавцу предложение о заключении Договора о продаже Товара, являющегося предметом заказа.

9. После размещения заказа Продавец отправляет подтверждение о его отправке на адрес электронной почты, указанный Покупателем.

10. Затем, после подтверждения заказа, Продавец отправляет информацию о принятии заказа на адрес электронной почты, указанный Покупателем. Информацией о принятии заказа к исполнению является заявление Продавца о принятии предложения, указанное в §3 п. 8 выше, и после его получения Заказчиком заключается договор купли-продажи.

11. После заключения Договора купли-продажи Продавец подтверждает свои условия Покупателю, отправляя их на постоянном носителе на адрес электронной почты Покупателя или в письменной форме на адрес, указанный Покупателем при размещении заказа.

§ 4 Оплата

1. Цены на Веб-сайте Магазина, размещенные рядом с данным Товаром / Услугой, являются ценами брутто и не содержат информации о расходах на доставку и любых других расходах, которые Клиент будет обязан понести в связи с Договором купли-продажи, о которых Клиент будет проинформирован при выборе способа доставки и подачи заказы.

2. Заказчик может выбрать следующие формы оплаты заказанных Товаров / Услуг:


а) банковский перевод на банковский счет Продавца (в этом случае заказ будет обработан после того, как Продавец отправит Покупателю подтверждение о принятии заказа и после того, как средства будут зачислены на банковский счет Продавца);


б) банковский перевод через внешнюю платежную систему PayPal, управляемую PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. базируется в Люксембурге (в этом случае выполнение заказа начнется после того, как Продавец отправит подтверждение о принятии заказа Клиенту и после того, как Продавец получит информацию от системы PayPal о том, что платеж был произведен Клиентом);


c) платежная карта и банковский перевод через внешнюю платежную систему Przely24.pl, управляемую PayPro S.A. Расчетный агент с местонахождением в Познани (в этом случае выполнение заказа начнется после того, как Продавец отправит Покупателю подтверждение о принятии заказа и после того, как средства будут зачислены на банковский счет Продавца);

d) платежная карта и банковский перевод через внешнюю платежную систему Fondy, управляемую Fondy LTD. Расчетный агент с местонахождением в Варшаве (в этом случае заказ будет обработан после того, как Продавец отправит Клиенту подтверждение о принятии заказа и после того, как средства будут зачислены на банковский счет Продавца);

3. Продавец каждый раз информирует Покупателя на Сайте Магазина о дате, в которую он обязан оплатить заказ в размере, вытекающем из заключенного Договора купли-продажи.

4. В случае неуплаты Клиентом платежа в течение срока, указанного в §4 абз. 3 Правил, Продавец устанавливает дополнительный срок для осуществления платежа Заказчиком и информирует об этом Заказчика на надежном носителе. Информация о дополнительном сроке оплаты также включает информацию о том, что после истечения этого срока Продавец откажется от Договора купли-продажи. В случае неэффективного истечения второго срока оплаты Продавец отправит Заказчику заявление об отказе от контракта на прочном носителе в соответствии со ст. 491 Гражданского кодекса.

§ 5 Доставка

1. Продавец осуществляет Доставку по территории Республики Польша и за границу.

2. Продавец обязан доставить Товар, являющийся предметом Договора купли-продажи, без дефектов.

3. Продавец публикует информацию о количестве Рабочих дней, необходимых для доставки и исполнения заказа, на Сайте Магазина.

4. Срок доставки и исполнения заказа, указанный на Сайте Магазина, считается в Рабочих днях в соответствии с §4 п. 2 Положения.

5. Заказанные товары доставляются покупателю через поставщика по адресу, указанному в форме заказа.

6. В день отправки Товара Покупателю на адрес электронной почты Покупателя отправляется информация, подтверждающая отправку посылки Продавцом.

7. Клиент обязан осмотреть доставленную посылку вовремя и в порядке, приемлемом для посылок данного типа. В случае утери или повреждения отправления Заказчик вправе потребовать от сотрудника Поставщика составить соответствующий протокол.

8. Продавец, в соответствии с желанием Заказчика, прилагает к отправке, являющейся предметом Доставки, квитанцию ​​или счет-фактуру с НДС на доставленные Товары. Чтобы получить счет-фактуру НДС, покупатель должен заявить во время покупки, что он покупает Товары как Предприниматель (налогоплательщик). Заявление о вышеуказанном заявлении делается путем отметки соответствующего поля в форме заказа перед отправкой заказа Продавцу.

9. В случае отсутствия Заказчика по адресу, указанному им при размещении заказа в качестве адреса доставки, сотрудник Поставщика оставит уведомление или попытается связаться с Заказчиком по телефону, чтобы определить дату, в которую Заказчик будет присутствовать. В случае возврата Поставщиком заказанных Товаров в Интернет-магазин Продавец свяжется с Покупателем по электронной почте или по телефону, повторно согласовав с Заказчиком дату и стоимость Доставки.

§ 6 Гарантия

1. Продавец обеспечивает доставку Товара без физических и юридических дефектов. Продавец несет ответственность перед покупателем, если товар имеет физический или юридический дефект (гарантия).

2. Если Продукт имеет дефект, Клиент может: а) подать заявление о снижении цены или отказе от Договора купли-продажи, если только Продавец немедленно и без чрезмерных неудобств для Клиента заменит дефектный Продукт Продуктом, не имеющим дефектов, или не устранит дефект. Это ограничение не применяется, если Товар уже был заменен или отремонтирован Продавцом или если Продавец не выполнил обязательства по замене Товара на исправный или устранению дефектов. Клиент может вместо устранения дефекта, предложенного Продавцом, потребовать замены Продукта Продуктом, не имеющим дефектов, или вместо замены Продукта потребовать устранения дефекта, за исключением случаев, когда невозможно привести Продукт в соответствие с контрактом способом, выбранным Клиентом, или потребовать чрезмерных затрат по сравнению с методом, предложенным Продавцом. При оценке превышения затрат учитывается стоимость Продукта без дефектов, тип и значимость обнаруженного дефекта, а также неудобства, которым в противном случае мог бы столкнуться Заказчик. б) требовать замены неисправного Товара на Товар без дефектов или устранения дефекта. Продавец обязан заменить неисправный Товар на Товар без дефектов или устранить дефект в разумные сроки без чрезмерных неудобств для Заказчика. Продавец может отказать в удовлетворении запроса Покупателя, если невозможно привести дефектный Товар в соответствие с Договором купли-продажи способом, выбранным Покупателем, или потребуются чрезмерные затраты по сравнению со вторым возможным методом соблюдения Договора купли-продажи. Затраты на ремонт или замену несет Продавец.

3. Заказчик, который пользуется правами по гарантии, обязан доставить дефектный товар по адресу Продавца. В случае Заказчика, который является Потребителем, стоимость доставки оплачивает Продавец.

4. Продавец несет ответственность по гарантии, если физический дефект будет обнаружен в течение двух лет с момента доставки Товара Покупателю. Претензия на устранение дефекта или замену Продукта на Продукт, не имеющий дефектов, истекает через год, но этот период не может закончиться до истечения срока, указанного в первом предложении. В течение этого периода Клиент может отказаться от Договора купли-продажи или подать заявление о снижении цены из-за дефекта Товара. Если Заказчик запросил замену Продукта на Продукт, не имеющий дефектов, или устранение дефекта, крайний срок для отказа от Договора купли-продажи или подачи заявления о снижении цены начинается с неэффективного истечения крайнего срока для замены Продукта или устранения дефекта.

5. Любые претензии, связанные с Товаром или исполнением Договора купли-продажи, Покупатель может направить в письменной форме на адрес Продавца.

6. Продавец в течение 14 дней с даты запроса, содержащего претензию, ответит на претензию в отношении Товара или претензию, связанную с выполнением Договора купли-продажи, о которой сообщил Заказчик.

7. Клиент может подать Продавцу претензию в связи с использованием бесплатных услуг, предоставляемых Продавцом в электронном виде. Жалобу можно подать в электронном виде по следующему адресу: sklep@pracaunik.eu. В жалобе Заказчик должен указать описание проблемы. Продавец незамедлительно, но не позднее, чем в течение 14 дней, рассмотрит претензию и предоставит Заказчику ответ.

8. Продавец не использует внесудебное разрешение споров, указанное в Законе от 23 сентября 2016 года, о внесудебном разрешении потребительских споров.

§ 7 Расторжение договора купли-продажи

1. Клиент, который является Потребителем, заключившим Договор купли-продажи, может отказаться от него в течение 14 дней без объяснения причин.

2. Срок выхода из Договора купли-продажи начинается с момента вступления Потребителя во владение Товаром. Потребитель может отказаться от Договора купли-продажи, отправив Продавцу заявление о выходе. Это заявление может быть отправлено, например, в письменной форме на адрес Продавца по электронной почте на адрес Продавца. Заявление может быть подано в форме, образец которой был размещен Продавцом на Сайте Магазина по следующему адресу: Форма отказа. Чтобы уложиться в срок, достаточно отправить заявление до его истечения.

3. В случае расторжения Договора купли-продажи он считается недействительным.

4. Если Потребитель подал заявление о выходе из Договора купли-продажи до того, как Продавец принял его предложение, предложение теряет силу.

5. Продавец обязан незамедлительно, не позднее, чем в течение 14 дней с даты получения заявления Потребителя о выходе из Договора купли-продажи, вернуть все произведенные им платежи, включая стоимость доставки Товара Потребителю. Продавец может удержать возмещение платежей, полученных от Потребителя, до тех пор, пока Товары не будут возвращены или Потребитель не предоставит доказательства возврата Товаров, в зависимости от того, что произойдет раньше.

6. Если Потребитель, осуществляющий право отказа, выбрал способ доставки Товаров, отличный от самого дешевого стандартного способа доставки, предлагаемого Продавцом, Продавец не обязан возмещать дополнительные расходы, понесенные Потребителем.

7. Потребитель обязан немедленно вернуть Товар Продавцу, но не позднее, чем в течение 14 дней с даты, когда он отказался от Договора купли-продажи. Чтобы уложиться в срок, достаточно вернуть Товар в адрес Продавца досрочно.

8. В случае отказа Заказчик, который является Потребителем, несет только прямые расходы по возврату Товара.

9. Если по своей природе Товар не может быть возвращен обычной почтой, Продавец проинформирует Потребителя о затратах на возврат товара на сайте Магазина.

10. Потребитель несет ответственность за снижение стоимости Товара в результате его использования способом, выходящим за рамки того, что необходимо для установления характера, характеристик и функционирования Товара.

11. Продавец возмещает оплату, используя тот же метод оплаты, который использовал Потребитель, за исключением случаев, когда Потребитель прямо согласился на другой метод возврата, который не влечет для него никаких затрат.

12. Право на отказ от Договора купли-продажи не предоставляется Клиенту, который является Потребителем, в отношении контрактов на поставку Цифрового контента, который не записан на материальном носителе, если исполнение началось с явно выраженного согласия Потребителя до истечения крайнего срока для отказа от договора и после его уведомления Продавец об утрате права на отказ от договора.

§ 8 Бесплатные услуги

1. Продавец предоставляет Клиентам бесплатную рассылку новостей в электронном виде. Услуга предоставляется 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

2. Продавец оставляет за собой право выбирать и изменять тип, форму, время и метод предоставления доступа к выбранным упомянутым услугам, о чем он проинформирует Клиентов в соответствии с поправками к Правилам.

3. Услугой рассылки новостей может пользоваться любой Покупатель, который вводит свой адрес электронной почты, используя форму, предоставленную Продавцом на Веб-сайте Магазина. После отправки заполненной формы Покупатель немедленно получит подтверждение от Продавца по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в отправленной форме. На данный момент заключается договор об оказании услуги рассылки новостей в электронном виде.

4. Услуга информационного бюллетеня заключается в отправке Продавцом на адрес электронной почты электронных сообщений, содержащих информацию о новых продуктах или услугах в предложении Продавца. Информационный бюллетень рассылается Продавцом всем подписавшимся клиентам.

5. Каждый информационный бюллетень, адресованный конкретным клиентам, включает, в частности: информацию об отправителе, заполненное поле «тема», определяющее содержание отправления и информацию о возможности и способе отказа от бесплатной службы рассылки новостей.

6. Клиент может в любой момент отказаться от получения информационного бюллетеня, отказавшись от подписки по ссылке, содержащейся в каждом электронном письме, отправленном как часть службы информационного бюллетеня.

§ 9 Защита личных данных

Правила защиты Персональных данных изложены в Политике конфиденциальности.

§ 10 Расторжение договора (не применяется к договорам купли-продажи)

1. И Заказчик, и Продавец могут расторгнуть договор об оказании электронных услуг в любое время и без объяснения причин, с учетом прав, приобретенных другой стороной до прекращения вышеупомянутого соглашение и положения ниже.

2. Продавец расторгает договор об оказании электронных услуг, отправив Клиенту соответствующее волеизъявление на адрес электронной почты, указанный Клиентом при размещении заказа.

§ 11 Заключительные положения

1. Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, но в случае контрактов, заключенных с Клиентами, которые являются Предпринимателями, Продавец несет ответственность только в случае умышленного ущерба и в пределах реальных убытков, понесенных Клиентом, который является Предпринимателем.

2. Содержание настоящих Правил может быть записано путем распечатки, сохранения на носителе или загрузки в любое время с веб-сайта Магазина.

3. В случае возникновения разногласий, вытекающих из заключенного договора купли-продажи, стороны будут стремиться разрешить спор мирным путем. Право, применимое к урегулированию любых споров, вытекающих из настоящих Правил, – это польское право.

4. Продавец информирует Клиента, который является Потребителем, о возможности использования внесудебных средств рассмотрения жалоб и возмещения ущерба. С правилами доступа к этим процедурам можно ознакомиться в офисах или на сайтах юридических лиц, уполномоченных на внесудебное урегулирование споров. В частности, это могут быть омбудсмены потребителей или провинциальные инспекции торговой инспекции, список которых доступен на веб-сайте Управления по конкуренции и защите потребителей. Продавец сообщает, что по адресу http://ec.europa.eu/consumers/odr/ находится онлайн-платформа для разрешения споров между потребителями и предпринимателями на уровне ЕС (платформа ODR).

5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Все заказы, принятые Продавцом к исполнению до даты вступления в силу новых Правил, реализуются на основании Правил, действующих на дату размещения заказа Заказчиком. Поправка к Положению вступает в силу в течение 7 дней с момента публикации на Сайте Магазина. Продавец проинформирует Клиента за 7 дней до вступления в силу новых Правил об изменении Правил посредством электронного сообщения, содержащего ссылку на текст измененных Правил. Если Заказчик не принимает новое содержание Правил, он обязан уведомить Продавца об этом факте, что приводит к расторжению контракта в соответствии с положениями §10 Правил.

6. Дата последнего изменения: 10.07..2020